Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για το «Πρώην ΚΛΑΠ (Κέντρο Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου) Μεθάνων», στα Μέθανα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

19 Σεπτεμβρίου, 2023

To αντικείμενο του Διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 1 της προκήρυξης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) είναι:

1. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του πρώην «ΚΛΑΠ (Κέντρο Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου) Μεθάνων», στα Μέθανα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, συνολικού εμβαδού οικοπέδου 3.305,27 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται δύο (2) κτίρια συνολικού εμβαδού 2.522,29 τ.μ., ήτοι το κεντρικό κτίριο, που αποτελείται από ημιυπόγειο και τρεις (3) ορόφους συνολικού εμβαδού 2.280,37 τ.μ., καθώς επίσης και ένα ισόγειο κτίριο γραφείων με εμβαδό 241,92 τ.μ., ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Τ.ΕΘ.Α.».

2. Το πρώην «ΚΛΑΠ Μεθάνων» διαθέτει 61 δωμάτια διαφόρων χωρητικοτήτων.

3. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 110.400,00 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 9.200,00 € μηνιαίως). Το ανωτέρω μηνιαίο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά ανά πενταετία κατά ποσό ίσο με το 100% της ποσοστιαίας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην πενταετία (πέντε διαδοχικές 12μηνες μεταβολές όπως ανακοινώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν πέντε διαδοχικά μισθωτικά έτη) επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία ενώ ως σημείο αναφοράς για τον ορισμό μισθωτικού έτους λαμβάνεται υπόψη ο μήνας υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Πέραν του ανωτέρω χρόνου σιωπηρά αναμίσθωση δε χωρεί.

5. Όλες οι αναγκαίες εργασίες, που θα απαιτηθούν κατά την κρίση του Μισθωτή, πραγματοποιούνται με μέριμνά του, κατόπιν άδειας του Εκμισθωτή. Επιπροσθέτως, παρέχεται στον Μισθωτή, η δυνατότητα κατεδάφισης των υπαρχόντων κτιρίων. Στη θέση αυτών δίδεται η δυνατότητα στο Μισθωτή να ανεγείρει νέο συγκρότημα κτιρίων, αφού προηγουμένως λάβει την απαραίτητη έγκριση του Εκμισθωτή. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα προκύψουν, περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Εκμισθωτή. Ωστόσο, για το σχεδιασμό και την περαίωση του συνόλου των ως άνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναγραφόμενα στην έκθεση επικινδυνότητας οικοδομής, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης – Τμήμα Κατασκευών/Τομέας Β με αριθμό Πρωτοκόλλου Π.3918/15.

6. Λόγω των παραπάνω ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν από το μισθωτή για την ανακατασκευή – αναμόρφωση των κτισμάτων στο μίσθιο ή για την κατεδάφιση και ανέγερση νέων, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίησή του ως τουριστικό θέρετρο, ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να μην καταβάλλει μίσθωμα για το πρώτο (1ο) και για το δεύτερο (2ο) έτος της μίσθωσης. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα 5 δεν αναστέλλεται η αναπροσαρμογή του μισθώματος. Εάν ο μισθωτής δεν ολοκληρώσει την ανακατασκευή του κτιρίου ή την ανέγερση νέου εντός των πέντε (5) πρώτων ετών της μίσθωσης, το Τ.ΕΘ.Α. θα έχει δικαίωμα να λύσει αζημίως τη μίσθωση, να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο και να προβεί σε ενέργειες για την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Τ.ΕΘ.Α..

7. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 29/09/2023 και ο χρόνος διεξαγωγής είναι δύο (2) ώρες, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 12:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την προκήρυξη στην πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στον παρακάτω σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr

Last modified: 19 Σεπτεμβρίου, 2023