Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Ρόλος, οι Αρμοδιότητες και οι Συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς αποτελεί το θεσμικό φορέα διασύνδεσης όλων των πολιτών με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών επιλογών του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο και  δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων του Δήμου.

Στις βασικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:

1. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

2. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

3. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι των συμβουλίων της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Η παρουσία των φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών του. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειδοποιούνται με φροντίδα του προεδρείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων, αρμοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δημότες και κατοίκους ατομικά ή συλλογικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους.