Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Εξόδων – Λογιστήριο

Αρμοδιότητες :

Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.

Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).

Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση / διάθεση πιστώσεων.

Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.

Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Καταχωρεί όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα.

Απεικονίζει λογιστικά στο διπλογραφικό σύστημα τα πάγια στοιχεία του Δήμου και τις μεταβολές τους.

Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Δήμου.

Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.

Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του γραφείου.