Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Αποθήκης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Την ευθύνη και την εποπτεία του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρεται στη Διαχείριση της Αποθήκης και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού έχει η Αντιδήμαρχος κα. Χατζαντωνά Χαριτωμένη

Αρμοδιότητες :

Μεριμνά για την παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου, με βάση τα αποδεικτικά παραλαβής των προϊσταμένων των τμημάτων.

Μεριμνά για την συντήρηση και διαχείριση του Μηχανολογικού εξοπλισμού, των υπηρεσιών Δήμου.

Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο υλικών με τα εκδιδόμενα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής των διαφόρων υλικών από την αποθήκη.

Διενεργεί την ετήσια απογραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου τον 1ο μήνα του χρόνου και την υποβάλει στο Τμήμα.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.