Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Κίνησης, Συντήρησης, Επισκευής Οχημάτων & Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και Διαχείρισης Καυσίμων

Την ευθύνη και την εποπτεία του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρεται : α. στο Γραφείο Κίνησης, Συντήρησης, Επισκευής των Οχημάτων και του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και β. στη Διαχείριση των Καυσίμων, έχει η Αντιδήμαρχος κα. Χατζαντωνά Χαριτωμένη

Αρμοδιότητες :

Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του.

Έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των σταθερών συμπιεστών, καθώς και των κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων.

Φροντίζει για τη διάθεση των αναγκαίων οχημάτων στους Τομείς Καθαριότητας.

Μεριμνά για το συντονισμό της κίνησης των οχημάτων.

Μεριμνά για την κίνηση και διάθεση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης των οχημάτων.

Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό−οδηγούς στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού.

Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων.

Είναι υπεύθυνο για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των κάδων απορριμμάτων, είτε αυτά γίνονται στο συνεργείο του Δήμου ή εκτός Δήμου.

Ελέγχει καθημερινά τα αυτοκίνητα, μηχανήματα και κάδους απορριμμάτων του Δήμου και εκδίδει σχετικό σημείωμα καλής λειτουργίας τους, διαφορετικά μεριμνά για την επισκευή τους προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Φροντίζει για την συντήρηση και επισκευή όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.

Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οχήματα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.

Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου.

Μεριμνά για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση και διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.

Τηρεί καθημερινή κατάσταση λειτουργίας οχημάτων.

Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.

Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών όλων των οχημάτων.

Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών, του ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, χρήσιμων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.

Τηρεί και ενημερώνει ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων.

Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου