Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Εσόδων

Αρμοδιότητες :

Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

Χορηγεί βεβαιώσεις για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων μετά τη βεβαίωση του σχετικού τέλους.

Καταγράφει τα νεοηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Διενεργεί βεβαίωση χρηματικού καταλόγου είσπραξης του τέλους για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Ελέγχει τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την επιφάνεια των ακινήτων και τη δραστηριότητα (χρήση) των επαγ− γελματικών χώρων, για την επιβολή του σωστού συντελεστή δ.τ.

Διενεργεί διορθώσεις – μεταβολές τ.μ.

Μεριμνά για την επιβολή και είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

Χορηγεί βεβαιώσεις ΤΑΠ. ƒ Επιμελείται της βεβαίωσης οφειλετών λόγω της προσκυρώσεως.

Συντάσσει και βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους για οφειλές που προκύπτουν από την προσκύρωση ή ρυμοτόμηση εδαφικών εκτάσεων.

Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη βεβαίωση των προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων.

Εισπράττει οίκοθεν τις επιβληθείσες παραβάσεις από την τροχαία – άμεσο δράση.

Βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους για τις ανεξόφλητες παραβάσεις.

Μεριμνά για την βεβαίωση χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαι− ρέτων κατασκευών (ΓΟΚ).

Μεριμνά για την βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής ή οίκοθεν είσπραξη των οφειλών.

Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης από αγώνες και λοιπές εκδηλώσεις σε γήπεδα και του τέλους των εκθεσιακών χώρων.

Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης τελών και προστίμων από διαφήμιση.

Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης τελών και προστίμων από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Επιμελείται της βεβαιώσεως φόρων, εισφορών τελών και δικαιωμάτων.

Επιμελείται της συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την κρίση της Επιτροπής φορολογικών διαφορών.

Ενημερώνει το ταμείο σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των φορολογικών εγγραφών, καθώς και για το αποτέλεσμα μετά την έκδοση των αποφάσεων.

Κοινοποιεί στους φορολογουμένους, απόσπασμα του χρηματικού καταλόγου στον οποίο είναι βεβαιω− μένοι για φόρο, τέλος και δικαίωμα, καθώς και για τις προσκλήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής συμβιβα− σμού όπου απαιτείται.

Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση και έκδοση φορολογικών και χρηματικών καταλόγων.

Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα των οίκοθεν εισπράξεων των υπόχρεων του αντικειμένου.

Ελέγχει τα στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων για δημοτικούς φόρους, εισφορές, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, δικαιώματα που πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Συντάσσει και αποστέλλει στο Ταμείο τον μηνιαίο κατάλογο των οίκοθεν εισπράξεων, αφού συγκεντρώσει όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα «οίκοθεν».

Μεριμνά για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κ.λπ.

Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κοιμητηρίου.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.