Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες :

Σχεδιάζει τα προγράμματα οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη ποιότητα της καθαριότητας στον Δήμο.

Ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων αποκομιδής.

Μεριμνά για το συντονισμό της κίνησης των οχημάτων καθαριότητας.

Μεριμνά για την κίνηση και διάθεση των οχημάτων της Διεύθυνσης του Δήμου και την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης των οχημάτων.

Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό−οδηγούς στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού.

Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων.

Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα όρια του Δήμου.

Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Φροντίζει για τη διενέργεια εμβολιασμών στους εργάτες καθαριότητας.

Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις εκθέσεις δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού.

Φροντίζει για την προμήθεια όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.

Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών.

Φροντίζει για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, τη μεταφορά τους, τη ζύγισή τους και τον ενταφιασμό τους.

Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.

Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.

Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων).

Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (ογκώδη).

Εκτελεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα.

Μεριμνά για την απομάκρυνση των βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα ή άλλα οχήματα εκτός απορριμματοφόρων.

Μεριμνά για τα θέματα της ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Εισηγείται για την ανάγκη προμήθειας κάδων ανακύκλωσης που στην συνέχεια τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.

Φροντίζει για την περισυλλογή από τους υπάρχοντες κάδους των υλικών ανακύκλωσης (πλαστικό, γυαλί κ.λπ.) τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους καθορισμένους νομίμως αγοραστές.

Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των μηχανημάτων (απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα κ.λπ.) με κατάλληλο προσωπικό.

Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.

Καταγράφει τυχόν προβλήματα στο οδόστρωμα που εντοπίζονται κατά την αποκομιδή απορριμμάτων και τα αναφέρει στο Τμήμα.

Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε χώρους όπως γήπεδα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.

Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λπ.).

Φροντίζει για τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων με χειροκίνητα καροτσάκια και μηχανικά σάρωθρα.

Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης παράνομων αφισών, πανό κ.λπ.

Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότερα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.

Προβαίνει σε καθαρισμούς εσωτερικών χώρων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Προβαίνει σε κλείσιμο εισόδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Οργανώνει ειδικά συνεργεία απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας κτλ. για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος).

Μεριμνά για τον καθαρισμό των δημοτικών αφοδευτηρίων.

Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα.

Μεριμνά για την αποκομιδή απορριμμάτων σε δρόμους όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρων οχημάτων.

Μεριμνά για την επάνδρωση όλων των μηχανημάτων (απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα κ.λπ.) με κατάλληλο προσωπικό.

Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.

Φροντίζει για την μεταφορά αντικειμένων εντός των Δημοτικών κτιρίων, όπως επίσης και εκτός των Δημοτικών κτιρίων κατόπιν εντολής των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.