Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Αρμοδιότητες του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών

Η αποστολή του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι :

Συνεργάζεται με τη Διοίκηση του Δήμου και τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επίλυση κάθε τεχνικού θέματος που προκύπτει, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την κατάλληλη προς τούτο επαγγελματική πείρα, για :

1. Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
2. Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
3. Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
4. Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.

Οι αρμοδιότητες του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι :

Τηρεί βιβλίο μελετών.

Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό των προς εκτέλεση έργων.

Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου.

Υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την τελική του διαμόρφωση και περαιτέρω έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μεριμνά για τη συγκέντρωση αιτημάτων και προγραμματίζει τη διενέργεια αυτοψιών.

Τηρεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και όλες τις αναμορφώσεις του τρέχοντος έτους.

Διατηρεί αρχείο αδειών τομών άλλων οργανισμών.

Διατηρεί αρχείο με τις ονομασίες των οδών και τα πλάτη τους.

Μεριμνά για την κατανομή σε έργα πιστώσεων επιδοτήσεων από τρίτους.

Διενεργεί αυτοψίες και μετρήσεις απαραίτητες για την σύνταξη μελετών.

Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους στοιχεία υψομετρικών σχεδίων πόλης.

Επιμελείται των διαδικασιών ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές των μελετών έργων αρμοδιότητάς του και επιβλέπει τις παραπάνω μελέτες έργων αρμοδιότητάς του, όταν εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές για λογαριασμό του Δήμου.

Επιμελείται όλων των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης, δημοπράτησης, κατακύρωσης, ανάθεσης όλων των παραπάνω μελετών μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων εκτέλεσής τους με τον ανάδοχο.

Μεριμνά για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.

Παρακολουθεί σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Δήμου και υπηρεσιακούς παράγοντες, από τα οποία λαμβάνει εγκαίρως την απαιτούμενη πληροφόρηση, τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την εκπόνηση των παραπάνω μελετών.

Επιμελείται των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μεριμνά και επιμελείται των τεχνικών θεμάτων και διαδικασιών για την προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου (διατηρητέα μνημεία, ιστορικοί τόποι κλπ) καθώς και για την μελέτη − ανάθεση κατασκευής διαφόρων έργων τέχνης (ηρώων, γλυπτών, αναπαραστάσεων κλπ).

Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., αποφάσεις, εγκυκλίους − οδηγίες.

Μεριμνά για κάθε θέμα που έχει σχέση με μελέτες και με τον προγραμματισμό έργων.

Προτείνει χωροθέτηση για τις λαϊκές αγορές εντός των ορίων του Δήμου, προκειμένου να μην υπάρχει επιβάρυνση στους κυκλοφοριακούς φόρτους της περιοχής.

Ελέγχει κυκλοφοριακής φύσεως θέματα / παρέχει απαντήσεις σε πολίτες κτλ.

Φροντίζει για την τοποθέτηση νέων πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης ακινήτων και συντήρηση αυτών τηρώντας αρχείο.

Εισηγείται την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης όπου και όταν απαιτείται.

Εισηγείται για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Επιμελείται της υλοποίησης και εφαρμογής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης σε συνεργασία με σχετιζόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως: Τροχαία, Δ/νσεις Συγκοινωνιακών έργων οδοποιίας τοπικού η Περιφερειακού επιπέδου, Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, ανάλογες υπηρεσίες όμορων Δήμων, κλπ.

Προτείνει χωροθέτηση για τις εμποροπανηγύρεις εντός των ορίων του Δήμου, προκειμένου να μην υπάρχει επιβάρυνση στους κυκλοφοριακούς φόρτους της περιοχής.

Είναι υπεύθυνο γενικά για την δραστηριοποίηση των μικροπωλητών και την λειτουργία κυλικείου σε κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτους κήπους κ.λ.π.

Εισηγείται για χώρους τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων και αφισών.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Μεριμνά για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος.

Μεριμνά για την επιλογή τρόπου εκτέλεσης έργων.

Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.

Παρακολουθεί την πορεία του εκτελούμενου έργου και εισηγείται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν επιβαλλόμενες τροποποιήσεις.

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.

Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθέντων εργασιών, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κλπ, και τα προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες (έλεγχος, εκκαθάριση, κλπ), στους αρμόδιους παράγοντες και στο Δήμαρχο για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

Τηρεί διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.

Προγραμματίζει την επίβλεψη της εκτέλεσης τεχνικών έργων, που εκτελούνται, είτε με αυτεπιστασία, είτε από τρίτους.

Μεριμνά για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή τεχνικών έργων.

Μεριμνά για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση έργων.

Τηρεί στατιστικό πίνακα όλων των εκτελούμενων έργων αρμοδιότητάς του, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα έναρξης και αποπεράτωσης κατασκευής.

Τηρεί αρχείο αγωγών αποχέτευσης – εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων.

Ελέγχει τις συντασσόμενες τροποποιήσεις των μελετών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων και των προμηθειών.

Παρακολουθεί και επιβλέπει τα συνεργεία που αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση των ως άνω κτιρίων.

Παρακολουθεί την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια.

Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων.

Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.

Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των σχολικών κτιρίων, β) των δημοτικών καταστημάτων, γ) των δημοτικών χώρων συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών, δ) των δημοτικών εγκαταστάσεων αθλητισμού, ε) των λοιπών δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.

Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια.

Μεριμνά για την έγκαιρη επισκευή και συντήρηση όλων των οδών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και των ανοικτών χώρων γενικώς.

Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κ.λπ.

Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους (π.χ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).

Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου.

Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.

Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.

Φροντίζει την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου και την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών σε αυτές.

Εφαρμόζει το πρόγραμμα περισυλλογής των αδέσποτων ζώων.

Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και αποξήλωση εξέδρων για τελετές, καθώς και τον σημαιοστολισμό του Δήμου.

Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.