Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφεία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Την ευθύνη και την εποπτεία της λειτουργίας των Γραφείων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Σαμπάνης

Στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, οι Δημότες εξυπηρετούνται από δύο (2) γραφεία Κ.Ε.Π.

Το Κ.Ε.Π. Τροιζηνίας λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 έως τις 15:00, στον Γαλατά της Τροιζηνίας.

Υπεύθυνη Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος:  ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑΤηλ.: 22980 42100

Το Κ.Ε.Π. Μεθάνων λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 έως τις 15:00, στην Λουτρόπολη των Μεθάνων.

Υπεύθυνος Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων:  ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤηλ.: 22980 22980 92131
Αρμοδιότητες :

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.

Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει).

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο και παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.

Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.

Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.

Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που θα περιγράφεται στις κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που θα εκδίδονται κάθε φορά με τα αντίστοιχα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία η οποία δεν αναγράφεται στις αρμοδιότητες του παρόντος τμήματος ή θα θεσπιστεί στο εξής σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από τα ΚΕΠ η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.

Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες.

Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.

Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα και τα αποστέλλει στο ΚΕΠ στο οποίο έγινε η αρχική υποβολή της αίτησης.

Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία η οποία δεν αναγράφεται στις αρμοδιότητες του παρόντος τμήματος ή θα θεσπιστεί στο εξής σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.