Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Υποστήριξης Συλλογικών Oργάνων

Αρμοδιότητες :

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Επιτροπή Διαβούλευσης), σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών των Προέδρων και επιδίδει έγκαιρα στα μέλη αυτών τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συντάσσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και υποβάλλει αντίγραφα τους στην αρμόδιά εποπτεύουσα αρχή και όπου αλλού προβλέπεται, διαβιβάζοντάς τες στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς υλοποίηση.

Μεριμνά για την δημοσίευση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) και τον Συμπαραστάτη του Δημότη, τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται, πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων και γενικά διεξάγει κάθε υπηρεσία αρμοδιότητας των ανωτέρω οργάνων που απορρέει από το νόμο.

Παρέχει υποστήριξη και διαχειρίζεται τα ερωτήματα – αιτήματα Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων.

Τηρεί αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε φορείς και συλλογικά όργανα.

Μεριμνά για την ορκωμοσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.