Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Δημοτολογίου

Αρμοδιότητες :
1. Οικογενειακές μερίδες

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια και τη λοιπή συναφή νομοθεσία και με βάση το νέο σύστημα δημοτολογίου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ», ενεργεί κάθε διαδικασία για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, την καταχώριση μεταβολών λόγω γέννησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης πατρωνύμου, μητρωνύμου, κυρίου ονόματος και άλλων στοιχείων.

Τηρεί φακέλους οικογενειακών μερίδων.

Τηρεί βιβλίο οικογενειακών μερίδων που ενημερώνεται με όλες τις μεταβολές.

Καταχωρεί τα ανωτέρω σε Η/Υ κατά αύξοντα αριθμό Ο.Μ.

Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά για ταυτότητα για σχολική χρήση, πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, για στρατολογία, καθώς και σχετικά πιστοποιητικά για κάθε άλλη χρήση.

Εκδίδει αποφάσεις δημάρχου για κάθε μεταβολή, εγγραφή, μεταδημότευση.

Μεριμνά για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών για οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση των δημοτών.

2. Μητρώα Αρρένων

Καταρτίζει τα ετήσια μητρώα αρρένων του Δήμου σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που συγκεντρώνει από όλους του Δήμους της Ελλάδος.

Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγγραφή αδήλωτων, τη διαγραφή διπλών εγγραφών, την μεταγραφή.

Τηρεί τα μητρώα αρρένων με επιμέλεια, υπευθυνότητα και σε καλή κατάσταση.

Εκδίδει πιστοποιητικά μητρώων αρρένων, ανυπαρξίας, θανάτων, ταυτοπροσωπίας για στρατιωτικές σχολές.

Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες.

Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

3. Εκλογικά

Τηρεί την εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2623/98 όπως ισχύει.

Συντάσσει και αποστέλλει ανά δίμηνο στο Υπουργείο

Εσωτερικών τους εκλογικούς καταλόγους με όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει (εγγραφές νέων εκλογέων, διαγραφές λόγω μεταδημότευσης, θανάτου, κ.λπ.).

Ελέγχει τις διπλοεγγραφές.

Εφαρμόζει τις διαδικασίες του Ν. 3146/03 όπως ισχύει σχετικές με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών (παραλαβή αιτήσεωνεγγραφών – διαγραφών και αποστολή τους ανά δίμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών).

Τηρεί τις διαδικασίες για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων πολιτών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Πολιτογραφήσεις

Εφαρμόζει τις διατάξεις σχετικά με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Παραλαμβάνει τις αιτήσεις πολιτογράφησης.

Συντάσσει την δήλωση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αποστέλλει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που αναζητούνται μέσω ΚΕΠ, τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ (1502) και αυτεπάγγελτης αναζήτησης διαφόρων υπηρεσιών.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

5. Λοιπές

Αποστέλλει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που αναζητούνται μέσω ΚΕΠ, τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ (1502) και αυτεπάγγελτης αναζήτησης διαφόρων υπηρεσιών.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.