Λιμενικό ταμείο Τροιζηνίας - Μεθάνων

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι:

 

1. Η διοίκηση χερσαίας ζώνης των λιμένων και παράλιων της περιοχής ευθύνης και της τουριστικής Μαρίνας Μεθάνων.

 

2. Η οικονομική διαχείριση των λιμενικών τελών.

 

3. Η εκτέλεση λιμενικών έργων.

 

4. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του χώρου ευθύνης.

 

5. Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.

 

6. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του λιμενικού ταμείου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.

 

7. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

 

8. Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του χώρου ευθύνης.

 

9. Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς.

 

Πρόεδρος :