Διοικητική Υπηρεσία

Μερικές από τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών:

1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης προς τα τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφία, θέματα προσωπικού κτλ.)

2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της Δημοτικής Ενότητας.

3. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Δημοτικής Ενότητας.

4. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές Δημοτικές υπηρεσίες.

5. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητα τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους Δημοτική υπηρεσία με οποιαδήποτε τρόπο.

6. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες.

7. Τηρεί σε τοπικό επίπεδο τις υποχρεώσεις του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μεταναστών.

8. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

 

Υπεύθυνος :  
Προϊστάμενος :  

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440