Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»  (19/05/2023)

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς έργων) με αριθμό συστήματος 200269.


Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔ. ΣΧΟΛ._ΑΔΑΜ 23PROC012697263.pdf


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔ. ΣΧΟΛ._ΑΔΑ 6Ο2ΣΩΗΛ-1ΧΙ.pdf


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ_αρ._180523.pdf


ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.pdf


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf


ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.pdf


ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.pdf


ΤΕΥΔ.pdf