Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Αναβάθμιση - Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών υποδομών Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων»  (12/04/2023)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 190186.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Αναβάθμιση - Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών υποδομών Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων»


1. Διακήρυξη_Αύλειοι Χώροι_ΑΔΑΜ 23PROC012477213_SIGNED.pdf

2. Περίληψη Διακήρυξης_Αύλειοι Χώροι_ΑΔΑ ΩΜΚΦΩΗΛ-ΑΙΩ_SIGNED.pdf

3. ΕΠΙΚ. ΜΕΛΕΤΗ_ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ_Προμήθεια_SIGNED.pdf

4. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

5. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml

6. Υπόδειιγμα οικονομικής προσφοράς.docx