Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Γαλατά και Λουτρόπολης Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων»  (08/03/2023)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 186728.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Γαλατά και Λουτρόπολης Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων»


1. Διακήρυξη_ΑΔΑΜ 23PROC012250898.pdf

2. Περίληψη Διακήρυξης_ΑΔΑ 6ΟΕΥΩΗΛ-Δ64.pdf

3. Μελέτη «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Γαλατά και Λουτρόπολης Μεθάνων».pdf

4. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

5. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml

6. Σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς.docx