Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΜΕΘΑΝΩΝ»  (26/08/2022)

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/) με αριθμό συστήματος 191730.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΜΕΘΑΝΩΝ»


Διακήρυξη με ΑΔΑΜ.pdf


Προκήρυξη - Περίληψη Διακ. με ΑΔΑ 65ΘΖΩΗΛ-ΘΥ4.pdf


Προκήρυξη - Περίληψη Διακ. με ΑΔΑΜ 22PROC011126051.pdf


Μελέτη ενέργ. αναβάθμ. Δημ. Κατάστ. Μεθάνων.pdf


Τεύχη Δημοπράτησης ενέργ. αναβάθμ. Δημ. Κατάστ. Μεθάνων.pdf.pdf


Οικονομική Προσφορά Έργου.pdf


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf