Προκηρύξεις


Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  (08/08/2022)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ανακοίνωση με παραρτήματα.pdf


Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.pdf


Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.pdf


Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.docx