Προκηρύξεις


Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»  (14/09/2022)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς υπηρεσιών-προμηθειών) με αριθμό συστήματος 169345.


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού.pdf


Προκήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ 61ΔΩΩΗΛ.pdf


Διακήρυξη με ΑΔΑΜ.pdf


Παράρτημα XIII - Προϋπολογισμός προσφοράς.doc


Παράρτημα XIV - Τιμολόγιο προσφοράς.doc


Παράρτημα XV - Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.doc


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml


ΑΕΠΟ ΒΙΟΚΑ Μεθάνων (22-11-2028).pdf


Προμελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Μεθάνων.pdf


Παράρτημα ΙV – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.pdf


Παράρτημα V – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.pdf


Παράρτημα VI – Σχέδιο σύμβασης.pdf


Παράρτημα ΙΧ – Τεχνική περιγραφή.pdf


Παράρτημα VΙΙ – Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf


Παράρτημα VΙΙΙ – Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf


Παράρτημα Χ – Τεχνικές προδιαγραφές.pdf


Παράρτημα ΧΙ – Προϋπολογισμός μελέτης.pdf


Παράρτημα ΧΙΙ – Τιμολόγιο μελέτης.pdf


Παράρτημα ΧΙII – Προϋπολογισμός προσφοράς.pdf


Παράρτημα ΧΙV – Τιμολόγιο προσφοράς.pdf


Παράρτημα XV– Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.pdf


ΓΔ-1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.pdf


Μ-1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf


Μ-1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf


Μ-1.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf


Μ-2 ΑΣ ΙΛΥΟΣ.pdf


Μ-3.2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ.pdf


Μ-4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf


Μ-5 ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.pdf