Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ»  (06/12/2021)

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 145555.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ»


Διακήρυξη.pdf

Προκήρυξη.pdf

Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία.pdf

Σχέδιο Σύμβασης.pdf

ΕΣΥ.pdf

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών.pdf

Τεχνική περιγραφή.pdf

Τεχνικές προδιαγραφές.pdf

Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.pdf

Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.docx

Προϋπολογισμός μελέτης.pdf

Τιμολόγιο προσφοράς.pdf

Τιμολόγιο προσφοράς.doc

Τιμολόγιο μελέτης.pdf

Προϋπολογισμός προσφοράς.pdf

Προϋπολογισμός προσφοράς.doc

espd-request-v2.html

espd-request-v2.xml

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf