Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ»  (28/11/2021)

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων) με αριθμό συστήματος 185075.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ»


Διακήρυξη.pdf

Προκήρυξη.pdf

Μελέτη.pdf

Οικονομική προσφορά Έργου αρ-271121.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

espd-request-v2.html

espd-request-v2.xml