Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»  (06/10/2021)

Ο διαγωνισμός της μελέτης είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων) με αριθμό συστήματος 183439.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»


Διακήρυξη Μελέτης Οδοποιίας ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη Μελέτης Οδοποιίας Μεγάλο Ποτάμι.pdf

ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από ΕΣΗΔΗΣ.pdf

espd-request-v2.html

espd-request-v2.xml

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Επιστολή ελλείψεων-Τελικού ελέγχου-Διοικητικός.pdf