Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) MONAΔΩN ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ»  (24/04/2021)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 108885

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) MONAΔΩN ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ.html

espd-request-v2 (1).xml

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx