Προκηρύξεις
Προκήρυξη για θέση καθαρίστριας. Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  (23/11/2015)

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf της προκήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf