Προκηρύξεις
Ψήφιση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης - Αναθεώρησης το εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων»  (18/04/2018)
Σήμερα της 18η Απριλίου 2018 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και με την υπ΄αριθμ. 62/2018 Απόφαση αυτής αποφάσισε ομόφωνα την Ψήφιση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων».

Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα είναι Πανευρωπαϊκός, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 12η/6/2018. Η μελέτη είναι συνολικού προϋπολογισμού 449.977,48 € (με ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων υπογράφηκε την 26η/10/2017.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των σχετικών εργασιών κτηματογράφησης και πολεοδόμησης για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και την επέκταση αυτού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων της Επαρχίας Τροιζηνίας  (ΦΕΚ 720 Δ/1991).

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης, καθώς και τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που θα δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της.

Ο Γαλατάς είναι παραλιακός οικισμός και έδρα του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, βρίσκεται απέναντι  και σε μικρή απόσταση από το νησί του Πόρου και έχει πληθυσμό 2.195 κατοίκους  (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Διαθέτει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε έκταση της τάξης των 25 εκταρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 30.05.1952 Β.Δ. (ΦΕΚ149/Α/2-6-1952) "Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δομήσεως του οικισμού Γαλατά (Πόρου)".

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των οικισμών Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων της Επαρχίας Τροιζηνίας (Απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με ημερομηνία 16-09-1991, ΦΕΚ 720Δ/1991), προβλέπεται επέκταση του οικισμού σε έκταση 40 εκταρίων για τη δημιουργία ενιαίας Πολεοδομικής Ενότητας με Μέσο Συντελεστή Δόμησης 1,2 και τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του από 23.2.87 ΠΔ) με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό, πολεοδομικού κέντρου (Άρθρο 4 του ως άνω Π.Δ.), καθώς και τη δημιουργία χώρων αθλητισμού και εκπαίδευσης. Η εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή έχει έκταση της τάξης των 25,0 εκταρίων.

Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στα όρια της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας-Αττικής  και ειδικότερα στη Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής και επομένως στο πεδίο εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής (Ν.4277/14,ΦΕΚ 156 Α/2014).

Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν.4447/16 η πολεοδόμηση σε περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επίσης, έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων είναι δυνατή η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Επομένως οι εργασίες για την Αναθεώρηση και Επέκταση του Σχεδίου  Πόλεως Γαλατά Δ. Τροιζηνίας - Μεθάνων, εκπονούνται στα ακόλουθα στάδια:

Α’ Στάδιο. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης της μελέτης ο Εργοδότης θα χορηγήσει στον Ανάδοχο τα ορθά, πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές, κτηματογραφικά διαγράμματα και Κτηματολογικούς πίνακες της περιοχής μελέτης, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει και τα οποία αφορούν στην ανωτέρω μελέτη. Το Α΄ στάδιο περιλαμβάνει τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή μελέτης, τη μεταφορά στοιχείων των μη υλοποιημένων ιδιοκτησιών και την ανασύνταξη των χορηγηθέντων από τον Εργοδότη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά από έλεγχο και επεξεργασία των δηλώσεων που θα συλλεχθούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα εκκινεί η εκπόνηση του Α' Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης. Οι ενέργειες του Α' σταδίου ολοκληρώνονται με την υποβολή της μελέτης κτηματογράφησης και του Α' Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης.

Β’ Στάδιο. Στο ψηφιακό κτηματογραφικό υπόβαθρο, που συντάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. 9703/633, ΦΕΚ 167Δ/95, εκπονείται το Στάδιο Β1 της πολεοδομικής μελέτης που περιλαμβάνει την Πρόταση του πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με την ΥΑ 5731/1146, ΦΕΚ 329Β/00, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογική καταλληλότητας και της περατωθείσας κτηματογράφησης. Η μελέτη αναρτάται για υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Μετά την ολοκλήρωση των συμμετοχικών διαδικασιών και την εκδίκαση των ενστάσεων ακολουθεί το Β2 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, που περιλαμβάνει τις διορθώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και την εκδίκαση των ενστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση του Β2 σταδίου αποστέλλεται ο φάκελος της μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για τις περαιτέρω διαδικασίες θεσμοθέτησης και την έκδοση του Π.Δ.

Γ’ Στάδιο. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και τις υψομετρικές μελέτες των προβλεπόμενων οδών από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτης επέκτασης.

Η πολεοδομική μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης θα συνταχθεί σε κλίμακα 1:1.000 σε ψηφιακά κτηματογραφικά υπόβαθρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329 Β’/ 2000). Η έκταση της εντός σχεδίου περιοχής (υπό αναθεώρηση) είναι 250στρ. και η έκταση της περιοχής επέκτασης είναι 400 στρ. Η εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του Ν1337/83 (ΦΕΚ33Α/83) "Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" και το Ν2508/97 (ΦΕΚ 124Α/97) "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις", στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του Ν4447/16 (ΦΕΚ 241Α/16) " Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Οι προσκλήσεις για τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας γίνονται κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877 ). Επί των χορηγηθέντων υποβάθρων και βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων για τους φερόμενους ιδιοκτήτες, θα συνταχθούν τα αρχικά Κτηματογραφικά Διαγράμματα και θα καταρτισθούν οι απαιτούμενοι Κτηματογραφικοί Πίνακες. Το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι η δημιουργία σε αναλογική και ψηφιακή μορφή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων σε πινακίδες ΕΓΣΑ' 87 κλίμακας 1:1.000 και Κτηματολογικών Πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν για την 1η ανάρτηση. Τα κτηματογραφικά διαγράμματα και πίνακες θα συνταχθούν σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 9703/633/13.3.1995 (ΦΕΚ 167 Δ’). Οι υψομετρικές μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με τις Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ α) 71934/9734/2.11.1989 (ΦΕΚ 691 Δ’/1989) και β) 73898/2208/5.8.1994 (ΦΕΚ 606 Β’/1994) και το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει σήμερα.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ