Προκηρύξεις


Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003498)  (21/02/2018)
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Πράξης  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων», αναρτήθηκαν στις 20/02/2018 στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.epeka.gr) οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης. Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να τα διαβάσετε

Ανακοίνωση για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.pdf

Πινάκας Κατάταξης, ανά ειδικότητα Κοινωνικός Λειτουργός.pdf

Πινάκας Κατάταξης, ανά ειδικότητα Βοηθητικό Προσωπικό.pdf

Πινάκας Κατάταξης, ανά ειδικότητα Φαρμακοποιός.pdf

Πινάκας Κατάταξης, ανά ειδικότητα Κωδ. 104-ΠΕ_ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.pdf

Έντυπο Ένστασης.pdf