Προκηρύξεις


Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου  (17/01/2018)
Υποβολή ενστάσεων στον ΑΣΕΠ από 17/01/2018 έως 26/01/2018