Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ανακοίνωση για το επίδομα γέννησης  (15/04/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 15-04-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣΤο επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής.


Ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων ενημερώνει τους δημότες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα γέννησης ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, από τον αιτούντα με κωδικούς taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr.


Αν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων προκύψει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται πράξη έγκρισης, ενώ όταν οι διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές, ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, τότε οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Δήμου.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης είναι τα ακόλουθα:


1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.


2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 ή του 2018 σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ε1 του φορολογικού έτους 2019 μέχρι τη λήξη προθεσμίας της υποβολής του.


3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.


4.
Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.


5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).


6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.).


7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).


8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.


Ανάλογα με την εξέλιξη της αίτησής σας ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για την επίσημη απόδειξη επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται και για τα οποία τα στελέχη του Δήμου δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων.


Ειδικές Περιπτώσεις


1. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).


2. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).


3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).


4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).


Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).