Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ανακοίνωση για δικαιολογητικά λαϊκών αγορών  (07/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 07-03-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής προς τους ενδιαφερόμενους, ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβουν άδειες για τις νεοϊδρυθείσες νόμιμες λαϊκές αγορές του Δήμου μας στο Γαλατά και τη Λουτρόπολη Μεθάνων.


Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διαδικασία, σας γνωστοποιούμε την αίτηση που θα χρειαστεί να συμπληρωθεί, καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται.


Πατήστε στο παρακάτω αρχείο doc για να δείτε την αίτηση που θα χρειαστεί να συμπληρωθεί, καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται

Δικαιολογητικά.doc


-------------------------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ – YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: _______________________

ΟΝΟΜΑ: _________________________

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ:__________________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: _________________

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: __________________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:_________________

ΑΔΤ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ________________________________

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:_________________

ΑΦΜ: ___________________________

Δ.Ο.Υ.: __________________________

ΟΔΟΣ: __________________ ΑΡ: _____

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: _______________ΤΚ______

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ______________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  ________________

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ__________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ__________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΑΕ_______

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΓΑ:          

________________________________

ΑΜΚΑ:___________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.Ν.Ο._________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ_____

 

 ΔΛΑ2

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως:

μου χορηγήσετε άδεια παραγωγού πωλητή για τη λαϊκή αγορά και

Ζητώ να τοποθετηθώ στην …………………..

.…….…………………… Λαϊκή αγορά δικαιοδοσίας σας και συγκεκριμένα ανά ημέρα:

 

ΑΓΟΡΑ___________________

 

Δ: ____________________________

Τ:_____________________________

Τ:_____________________________

Π:_____________________________

Π:_____________________________

Σ:_____________________________

Προκειμένου να διαθέσω τα προϊόντα ιδιοπαραγωγής μου 

Θα δραστηριοποιούμαι εντός έκαστου έτους

 

Συν/να δικαιολογητικά

1) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

2) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

3) Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ,

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

5) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

6) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

7) Πιστοποιητικό υγείας

8) Συνημμένα κατατίθεται Παράβολο όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση (12679/2018(ΦΕΚ 353Β/ 7-2-018).

 

 

Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τη διάθεση αυγών, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

β. Για τη διάθεση μελιού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 642).

γ. Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

δ. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε. Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ. Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468), βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

η. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985.

θ. Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου, δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β΄2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

ι. Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.

κ. Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:

αα. Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ββ. Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

 βββ. αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS.

γγ. Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,

 βββ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.

δδ. Για τους ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφους:

ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης,

βββ. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της,

κα. Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (Β΄ 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν.

Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.

 

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 1) ασχολούμαι αποκλειστικά με την πώληση ιδιοπαραγώμενων προϊόντων

2) είμαι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010,

3) θα δραστηριοποιούμαι  σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και συγκεκριμένα στα διοικητικά όρια των περιοχών για τις οποίες μου έχει χορηγηθεί άδεια.

4) δεν είμαι κάτοχος άδειας άλλης μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου

5) δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους  από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης

6) καλλιεργώ σε ιδιόκτητα κτήματα ή οι μισθωμένες καλλιεργούμενες εκτάσεις μου, βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας μου, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),

7) δεν είμαι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγω ή είμαι μέλος και θα πωλήσω στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής μου

8) για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων ανά νομό, του ΕΛΓΑ

9) δεν διαθέτω εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

10) για τα διατιθέμενα προϊόντα πληρούνται όλοι οι όροι ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων όπως προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7 του ν. 4497/2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

ΕΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΊΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος)

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΛΗΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Εξουσιοδοτώ τον/την ______________________________ με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας__________ προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το αίτημα χορήγησης παραγωγικής άδειας

 

  Αθήνα,       /       /20...

Ο/Η Αιτ.....H Δ/νση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ότι υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ο ΟΤΑ β βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και τη λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα