Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης «Μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων»  (03/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,  Γαλατάς, 02-03-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


«ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ
»


Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας υπενθυμίζει ότι για την απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά,  απαιτούνταν επιπλέον στοιχεία,  τα οποία δεν είχαν παραδοθεί στον Ανάδοχο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών της Κτηματογράφησης και του Α΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης.


Η νέα Δημοτική Αρχή εξασφάλισε από την Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότηση ύψους 42.605,00€, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες της πρώτης φάσης.


Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες επικαιροποίησης – ενημέρωσης του υπάρχοντος τοπογραφικού υποβάθρου του Α’ Σταδίου της Μελέτης Επέκτασης – Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (Κτηματογράφηση και Α΄ φάση Πολεοδομικής μελέτης).


Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των τοπογραφικών αποτυπώσεων στις περιοχές εντός σχεδίου και επέκτασης του οικισμού Γαλατά, η ανάδοχος εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε προέβη στη σύνταξη και υποβολή της Τοπογραφικής μελέτης – Κτηματογράφησης για έγκριση προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. (Α.Π. 123/GR.02-19/27-01-2021).


Μετά την έγκριση του παραδοτέου της Τοπογραφικής μελέτης - Κτηματογράφησης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η μελέτη θα προωθηθεί στο Δήμο προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία της 1ης (αρχικής) Ανάρτησης των Κτηματογραφικών Πινάκων και Διαγραμμάτων. Η 1η ανάρτηση των αρχικών Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων που έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο στάδιο και επικαιροποιηθεί με τις ανωτέρω εργασίες της αναδόχου εταιρείας έχει το ρόλο πρόσκλησης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων.


Οι ιδιοκτήτες της περιοχής επέκτασης του σχεδίου σύμφωνα με την Υ.Α 93027/7188/25-11-1994, θα προσκληθούν από το Δήμο για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα δηλώσεων ιδιοκτησίας.


Παράλληλα με τις Αναρτήσεις της Κτηματογράφησης, συντάσσεται και η Α’ Φάση της Πολεοδομικής μελέτης επί του ενημερωμένου κτηματογραφικού υποβάθρου, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη σύνταξη της προκαταρκτικής πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης.


Οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης υλοποιούνται από την Ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπό την επίβλεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή για την άρτια και απρόσκοπτη εκπόνηση του αντικειμένου σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις.