Ορισμοί Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 208/2020 με Α.Π.: 4032/08-09-2020 και ΑΔΑ:Ω75ΞΩΗΛ-Μ1Θ

 

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 39/2021 με Α.Π.: 475/04-02-2021 και ΑΔΑ:Ψ1ΜΙΩΗΛ-ΡΨΗ

 

3. Την υπ’ αριθμ. 48 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.: 22119/07-04-2020 και ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ με τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων»,

 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010. και όπως προκύπτει και από την παραπάνω εγκύκλιο,

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,

 

6. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει,

 

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος « Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου»,

 

8. Το αρ. 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ. 2807/09-12-2011),

 

10. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων (απόφ. 11247/ΦΕΚ 3465/τ.Β ́/ 28-12-2012),

 

11. Το γεγονός ότι, βάση του μόνιμου πληθυσμού ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων έχει τέσσερις (4) κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων και έξη (6) κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (εκ των οποίων μία (1) άνω των 2000),

 

12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Α. Κατόπιν ανωτέρω σχετικού (1) και (2) :

 

1. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με θητεία από 09/09/2021 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως κατωτέρω παράγραφοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV:

 

2. Σε συνέχεια σχετικού (2), στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο,κ. Αναστασιάδη Γεώργιο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με θητεία από 04/02/2021 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τροποποιούνται οι αρμοδιότητες ως κατωτέρω παράγραφος V.

 

I. ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Γαλατά.
2. Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
3. Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.
4. Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας Γαλατά και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
5. Την ευθύνη και εποπτεία των διεργασιών εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διαχείριση της τράπεζας αίματος του Δήμου.
6. Το συντονισμό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου και το Τμήμα Εθιμοτυπίας.
7. Τη μέριμνα δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων εθελοντισμού.
8. Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.
9. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
10. Την προετοιμασία ανάδειξης της σημασίας για τον Ελληνισμό, της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνος, τον καθορισμό των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό των 200ων ετών από την Επανάσταση του 1821, καθώς και την προβολή της κληρονομιάς του τόπου, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.
11. Την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Διοίκησης, Προσλήψεων και Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
12. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.
13. Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
14. Την ευθύνη θεμάτων κοινωνικής μέριμνας και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
15. Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τύπου.
16. Την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό ενεργειών που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου.
17. Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.
18. Την ευθύνη υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων πολιτισμού.
19. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:


1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς της.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

 

II. ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
2. Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την ευθύνη για τη συντήρηση και την εποπτεία των Σχολικών Κτιρίων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων και γενικά τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
5. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης / αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.) , καθώς και για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
6. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης.
7. Την αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
8. Την ευθύνη για θέματα ΟΓΑ
9. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
10. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
11. Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
12. Την ευθύνη για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
13. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
14. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
15. Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
16. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
17. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης, μεταφοράς μαθητών και βέλτιστης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 


III. ΜΑΓΕΙΡΑ-ΠΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τη μέριμνα επί των αιτημάτων τακτοποίησης / διευθέτησης σε θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, των δημοτικών και κοινοτικών οδών, των δημοτικών κοιμητηρίων, των παιδικών χαρών, των χώρων των λαϊκών αγορών, του προσωπικού καθαριότητας των Σχολικών Κτιρίων, των ακτών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την εφαρμογή και βελτίωση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
4. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμάτων.
5. Την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών.
6. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και ρεμάτων ΔΕ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ.
7. Την έκδοση αδειών, εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.
8. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης και καθαριότητας.
9. Τη διαχείριση, προστασία και μέριμνα επί θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
10. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
11. Την ευθύνη κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
12. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων.
13. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή και αφαίρεση αδειών, σφράγιση καταστήματος κλπ).
14. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
15. Τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης του ωραρίου λειτουργίας.
16. Την ευθύνη για τη βεβαίωση των τελών παρεπιδημούντων, ΤΑΠ.
17. Την μέριμνα για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς της.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.


IV. ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη συντήρησης και βελτίωσης της δημοτικής, αγροτικής, και δασικής οδοποιίας του Δήμου.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
3. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δίκτυα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, διατάξεις αυτοματισμού κλπ) ΔΕ Μεθάνων.
4. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και ρεμάτων ΔΕ Μεθάνων.
5. Την μέριμνα και διαχείριση πολεοδομικών και αρχαιολογικών θεμάτων του Δήμου.
6. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια»

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Σε όλα τα θέματα, των οποίων καθ ’ ύλην αρμόδιοι είναι οι στις παραγράφους I), II), ΙΙΙ), V) οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, ο κ. Λεσιώτης Σπυρίδων θα μεριμνά και θα συνεργάζεται για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την άσκηση σε κάθε μία από τις αρμοδιότητες ευθύνης τους, στην εδαφική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Β. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.V. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας αποκομιδής των υλικών ανακύκλωσης.
2. Την εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης.
3. Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
4. Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των Οχημάτων του Δήμου, των Μηχανημάτων Έργου και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών αυτών.
5. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
6. Την ευθύνη για την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
7. Την ευθύνη για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
8. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια»

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος ανωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.