Ορισμοί Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμ. 82 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.:59633/20.08.2019 και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ-5ΑΜ με τίτλο "Ορισμός Αντιδημάρχων",

 

2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι, όπως προκύπτει και από το Παράρτημα Ι της παραπάνω εγκυκλίου,

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "Αρμοδιότητες του Δημάρχου",

 

4. Την υπ' αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010", όπως ισχύει,

 

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος "Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου",

 

6. Το αρ. 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ. 2807/09-12-2011),

 

8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (αποφ. 11247/ΦΕΚ 3465/τ.Β'/28-12-2012),

 

9. Το γεγονός ότι, βάση του μόνιμου πληθυσμού ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων έχει τέσσερις (4) κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων και έξη (6) κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (εκ των οποίων μία (1) άνω των 2000),

 

10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με θητεία από 09/09/2019 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής

 

ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
2. Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την έκδοση αδειών, εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.
4. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείρηση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
5. Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάττων και γενικά τη διαχείρηση- αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
6. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή και αφαίρεση αδειών, σφράγιση καταστήματος κλπ).
7. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρησης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης.
8. Την αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
9. Τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης του ωραρίου λειτουργίας.
10. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
11. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
12. Την ευθύνη, από κοινού με την κα Αντιδήμαρχο Σούχλα Στυλιανή, υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιιτστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την υλοποίηση δράσεων πολιτισμού.
13. Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
14. Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γαλατά
15. Την ευθύνη για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
16. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα "Διαύγεια".
17. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
18. Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
19. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
20. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ'υλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων , όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
ΜΑΓΕΙΡΑ-ΠΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.
2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
3. Την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
4. Την ευθύνη για την καθαριότητα των δημοτικών κοιμητηρίων.
5. Την ευθύνη για την καθαριότητα των παιδικών χαρών.
6. Την ευθύνη για την καθαριότητα των χώρων των λαϊκών αγορών
7. Την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών
8. Την ευθύνη για την εποπτεία, την ευταξία και τον καθαρισμό των ακτών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
9. Τη μέριμνα για θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος.
10. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δίκτυα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, διατάξεις αυτοματισμού κτλ).
11. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παροχής του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις ορίων.
12. Την ευθύνη για τις ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
13. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων.
14. Τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης.
15. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
16. Τη διαχείρηση, προστασία και μέριμνα επό θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα,
17. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότηάς της, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα "Διαύγεια"

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ'υλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων , όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
ΣΟΥΧΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείρηση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης/αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.), καθώς και για την εποπτεία και σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
2. Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
3. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης, μεταφοράς μαθητών και βέλτιστης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την ευθύνη για τη συντήρηση και την εποπτεία των Σχολικών Κτιρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας των Σχολικών Κτιρίων
6. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.
7. Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων "Δια Βίου Μάθησης"
8. Την ευθύνη συντήρησης και βελτίωσης της δημοτικής, αγροτικής, και δασικής οδοποιϊας.
9. Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
10. Την ευθύνη για τη βεβαίωση των τελών παρεπιδημούντων.
11. Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
12. Την ευθύνη θεμάτων κοινωνικής μέριμνας και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΤ.
13. Την ευθύνη από κοινού με τον κ. Αντιδήμαρχο Σούχλα Σωτήριο, υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την υλοποίηση δράσεων πολιτισμού.
14. Την ευθύνη για τη βεβαίωση των τελών ΤΑΠ.
15. Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείρηση και συντήρηση του συνόλου των Οχημάτων του Δήμου, των Μηχανημάτων Έργου και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επικευών αυτών.
16. Την ευθύνη κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
17. Την ευθύνη για την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και τη διαχείρηση των χώρων στάθμευσης.
18. Την ευθύνη για τη διαχείρηση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
19. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείρηση καυσίμων.
20. Την ευθύνη για θέματα ΟΓΑ.
21. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα "Διαύγεια"

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ'υλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων , όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Σε όλα τα θέματα, των οποίων καθ' ύλην αρμόδιοι είναι οι υπό τα ανωτέρω I), II), III) οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, ο κ. Λεσιώτης Σπυρίδων θα μεριμνά και θα συνεργάζεται με τους λοιπούς Αντιδημάρχουν, για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την άσκηση σε κάθε μία από τις αρμοδιότητες ευθύνης τους, στην εδαφική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων.

Β. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.