Ορισμοί Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμ. 208/2020 απόφαση Δημάρχου υπό α.π.: 4032/08-09-2020 και ΑΔΑ:Ω75ΞΩΗΛ-Μ1Θ,

 

2. Την υπ' αριθμ. 48 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.:22119/07-04-2020 και ΑΔΑ: 9ΚΒΕ46ΜΤΛ6-ΔΞΦ με τίτλο "Ορισμός Αντιδημάρχων",

 

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ.2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και όπως προκύπτε και από την παραπάνω εγκύκλιο,

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "Αρμοδιότητες του Δημάρχου",

 

5. Την υπ' αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010", όπως ισχύει,

 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος "Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου",

 

7. Το αρ. 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ. 2807/09-12-2011),

 

9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (αποφ. 11247/ΦΕΚ 3465/τ.Β'/28-12-2012),

 

10. Το γεγονός ότι, βάση του μόνιμου πληθυσμού ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων έχει τέσσερις (4) κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων και έξη (6) κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (εκ των οποίων μία (1) άνω των 2000),

 

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Α. Κατόπιν ανωτέρω σχετικού

 

1. Ορίζεται επιπρόσθετα και σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό (2), νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Γεώργιος και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως κατωτέρω παράγραφος V με θητεία από 04/02/2021 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

 

2. Στους ήδη ορισθέντες Αντιδημάρχους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφείας του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με θητεία από 09/09/2020 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τροποποιούνται οι αρμοδιότητες ως κατωτέρω I, II, III, IV:

 

 

I. ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
2. Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την ευθύνη για τη συντήρηση και την εποπτεία των Σχολικών Κτιρίων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων και γενικά τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
5. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείρηση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης/αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.), καθώς και για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
6. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης.
7. Την αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
8. Τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης του ωραρίου λειτουργίας.
9. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
10. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
11. Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
12. Την ευθύνη για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
13. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
14. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
15. Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
16. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
17. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης, μεταφοράς μαθητών και βέλτιστης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης
18. Την ευθύνη για θέματα ΟΓΑ
19. Την ευθύνη για τη βεβαίωση των τελώνπαρεπιδημούντων, ΤΑΠ.
20.
Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1.Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 II. ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης(αντλιοστάσια, δίκτυα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, διατάξεις αυτοματισμού κλπ).
2. Την παρακολούθηση των μελετών, των συμβάσεων, της εξέλιξης και του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου εκτέλεσης έργων και εργασιών,σε συνεργασία με την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου κα Ειρήνη Δρίτσα.
3. Την μέριμνα για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου
4. Την εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και τωναντιπλημμυρικών έργων.
5. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων.
6. Την ευθύνη για τις ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
7. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παροχής του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπομένων από τις διατάξεις ορίων.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σεσυνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους
III. ΜΑΓΕΙΡΑ-ΠΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τη μέριμνα επί των αιτημάτων τακτοποίησης /διευθέτησης σε θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, της αποκομιδής των απορριμμάτων.
3. Την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
4. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτωνανακύκλωσης
5. Την ευθύνη για την καθαριότητα των δημοτικών κοιμητηρίων, των παιδικών χαρών, των χώρων των λαϊκών αγορών.
6. Την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καιτων αδρανών υλικών
7. Την ευθύνη για την εποπτεία, την ευταξία και τον καθαρισμό των ακτών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
8. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης και καθαριότητας.
9. Τη διαχείριση, προστασία και μέριμνα επί θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
10. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια»
11. Την ευθύνη κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
12. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων.
13. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων ιγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή και αφαίρεση αδειών, σφράγιση καταστήματος κλπ).
14. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή τωνσχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:


1. Οι ανωτέρω καθ'υλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων , όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς της.

Γ. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.IV. ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1.Την ευθύνη συντήρησης και βελτίωσης της δημοτικής,αγροτικής, και δασικής οδοποιίας του Δήμου.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
3. Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των Οχημάτων του Δήμου, των Μηχανημάτων Έργου και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάστασητων κάθε είδους βλαβών και επισκευών αυτών
4. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:


1.Σε όλα τα θέματα, των οποίων καθ’ ύλην αρμόδιοι είναι οι υπό τα ανωτέρω I), II), ΙΙΙ), οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, ο κ. Λεσιώτης Σπυρίδων θα μεριμνά και θα συνεργάζεται με τους λοιπούς Αντιδημάρχους, για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την άσκηση σε κάθε μία από τις αρμοδιότητες ευθύνης τους, στην εδαφική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.

Β. Επί πλέον

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
V. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. Καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1.Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας αποκομιδής των υλικών ανακύκλωσης.
2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης
3. Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
4. Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Γαλατά
5. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
6. Την ευθύνη για την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
7. Την ευθύνη για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων. 8. Την έκδοση αδειών, εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Οι ανωτέρω καθ'υλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων , όπως ορίζεται ο δεύτερος ανωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.