Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου.

 

Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72 Ν.3852/2010)

 

α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου και προβαίνει στην τελική διαµόρφωση του σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήµου.

 

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει, για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία του ετήσιου απολογισµού και όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου,

 

γ) προελέγχει τον απολογισµό,

 

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

 

ε) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,

 

στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο,

 

ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών,

 

θ) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο,

 

ι) αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

 

ια) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου,

 

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  του Δήμου μας αποτελείται από το ∆ήµαρχο , ως Πρόεδρο αυτής και από 6 µέλη εκ των οποίων τα 2 εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΣΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΧΛΑΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΝΕΖΗΣ

 

 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
Γραμματέας Οικονομικής Επιτροπής : ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ