Υπηρεσία Υδρευσης

Στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού περιλαμβάνεται:

 

1. η αξία του καταναλισκόμενου νερού
2. το τέλος αποχέτευσης (εάν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης)
3. το τέλος συντήρησης υδρομέτρων (πάγιο)
4. ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

 

Τα παραπάνω χρεώνονται με βάση το ισχύον τιμολόγιο που καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τροιζηνίας.

 

Για τη σύνδεση νέας παροχής με το δίκτυο απαιτείται:

 

1. Αίτηση ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. )
2. Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του υπό σύνδεση ακινήτου
3. Καταβολή τέλους σύνδεσης με το δίκτυο.
4. Προσκόμιση ενημερότητας Δήμου Τροιζηνίας.

5. Αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς Ύδρευσης

6. Συμβόλαιο ή μισθωτήριο σε αντίγραφο
7. Αριθμός υδρομέτρου

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στο 22980-42211

 

Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται ανά τρεις μήνες.

 

Υπεύθυνος : ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440