Ορισμοί Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,

 

2. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’),

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «περί εξουσιοδότησης υπογραφών»,

 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ. 2807/09-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,

 

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, με τις παρακάνω αρμοδιότητες:

 

1. Στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Μέλλου αναθέτει:

 

α. Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.

β. Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας Γαλατά και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

γ. Την ευθύνη και εποπτεία των διεργασιών εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διαχείριση της τράπεζας αίματος του Δήμου.

δ. Το συντονισμό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου και το Τμήμα Εθιμοτυπίας.

ε. Τη μέριμνα δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων εθελοντισμού.

στ. Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λίτσα.

ζ. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

η. Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

θ. Την ευθύνη από κοινού, υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων πολιτισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λίτσα.
ι. Την προετοιμασία ανάδειξης της σημασίας για τον Ελληνισμό, της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνος, τον καθορισμό των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό των 200ων ετών από την Επανάσταση του 1821, καθώς και την προβολή της κληρονομιάς του τόπου, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λίτσα.

 

 

2. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λίτσα αναθέτει :


α. Την μέριμνα και εποπτεία για την ορθή λειτουργία των δικτύων και των αντλιοστασίων ύδρευσης, σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Μάγειρα και τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λεσιώτη.

β. Την παρακολούθηση των μελετών, των συμβάσεων, της εξέλιξης και του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου εκτέλεσης έργων και εργασιών, σε συνεργασία με την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου κα Ειρήνη Δρίτσα και τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λεσιώτη.

γ. Την μέριμνα για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

δ. Την εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λεσιώτη.

ε. Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο κα Μαρία Μέλλου.

στ. Την ευθύνη από κοινού, υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την υλοποίηση δράσεων πολιτισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τη Δημοτική Σύμβουλο κα Μαρία Μέλλου.

ζ. Την προετοιμασία ανάδειξης της σημασίας για τον Ελληνισμό, της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνος, τον καθορισμό των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό των 200ων ετών από την Επανάσταση του 1821, καθώς και την προβολή της κληρονομιάς του τόπου, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο κα Μαρία Μέλλου.

 

3. Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.

 

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 59 παρ. 6 Ν. 3852/2010) καθώς και στην Ομάδα Διοίκησης Έργου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης