Ορισμοί Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,

 

2. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «περί εξουσιοδότησης υπογραφών»

 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ. 2807/09-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,

 

Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Μέλλου της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α. Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.

β. Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας Γαλατά και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

γ. Την ευθύνη και εποπτεία των διεργασιών εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διαχείριση της τράπεζας αίματος του Δήμου.

δ. Το συντονισμό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου και το Τμήμα Εθιμοτυπίας.

ε. Τη μέριμνα δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων εθελοντισμού.

στ. Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.

ζ. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

η. Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας τουΔήμου

θ. Την ευθύνη υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίησηπολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικώνδράσεων πολιτισμού.
ι. Την προετοιμασία ανάδειξης της σημασίας για τον Ελληνισμό, τηςΕθνοσυνέλευσης της Τροιζήνος, τον καθορισμό των εκδηλώσεων του Δήμου για τονεορτασμό των 200ων ετών από την Επανάσταση του 1821, καθώς και την προβολή τηςκληρονομιάς του τόπου, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.
κ .
Την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Διοίκησης, καιΔιαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιώντου Δήμου.
λ .
Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.
μ . Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Δια ΒίουΜάθησης».
ν. Την ευθύνη θεμάτων κοινωνικής μέριμνας καισυγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
ξ .
Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τύπου.
ο. Την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό ενεργειών που αφορούν τηντουριστική προβολή του Δήμου

 

 

1. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Σύμβουλος, ορίζεται υπεύθυνη για τη ρύθμισηειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτείται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφωνπου αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των θεμάτων που της ανατίθενται, με τηνεπιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και σε συνεργασία με τουςΑντιδημάρχους.

 

 

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης