Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της νομιμότατος και της συνεπικουρικότητας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και του ν3852/2010 κλπ.