Αντιμισθία Αντιδημάρχων

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3852/2010 οι: . κ. Μέλλου Μαρία, κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, κ. Σούχλας Σωτήριος, κ. Μάγειρα – Πάλλη Αναστασία

 

Άνευ αντιμισθίας Αντιδήμαρχος: κ. Αναστασιάδης Γεώργιος