Αντιμισθία Αντιδημάρχων

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3852/2010, οι: κα Μέλλου Μαρία, κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, κ. Λίτσας Κωνσταντίνος και κα Μάγειρα – Πάλλη Αναστασία

 

Άνευ αντιμισθίας Αντιδήμαρχος: κ. Αναστασιάδης Γεώργιος