Αντιμισθία Αντιδημάρχων

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3852/2010 οι: κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, κ. Σούχλας Σωτήριος, κ. Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία, κ. Σούχλα Στυλιανή.