Αντιμισθία Αντιδημάρχων

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο92 του Ν. 3852/2010 οι: κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, κ. Σούχλας Σωτήριος, κ. Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία και ο κ. Λίτσας Κωνσταντίνος από 04-02-2021.

 

Άνευ αντιμισθίας Αντιδήμαρχος: κ. Αναστασιάδης Γεώργιος