Αντιδήμαρχοι

Ο θεσμός του Αντιδημάρχου ως οργάνου που επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων δήμων.

 

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική περιφέρεια και κατά τόπο, στα όρια των συνενούμενων ΟΤΑ του νόμου 2539/1997, δηλαδή των δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων.

 

Στις τοπικές αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων περιλαμβάνονται κυρίως η ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια του διαμερίσματος, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια δημοτικής ενότητας και υπό αυτή την έννοια παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος δράσης για την περιφέρεια της δημοτικής ενότητας, η συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθενται στη δημοτική κοινότητα.

 

Ο Αντιδήμαρχοι διαμέσου της συμμετοχής τους  στην Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει τον Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή συνολικά για τα ζητήματα της τοπικής κοινότητας. Αποτελούν το  δίαυλο εισροής πληροφοριών και αιτημάτων από την τοπική κοινωνία προς το Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Οι  Αντιδήμαρχοι  έχουν  δικαίωμα να υπογράφουν, μετά από εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο, σημαντικά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ. που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

 

Η θητεία των Αντιδημάρχων είναι τουλάχιστον δυόμισι (2,5) ετών και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων είναι :

 


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Υπεύθυνος για τις υποθέσεις της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων & Αναπληρωτής Δημάρχου

Α. Υπεύθυνος για θέματα Πολιτικής προστασίας
Β. Για τη διαχείρηση των εγκαταλελημμένων αυτοκινήτων και λοιππών τροχοφόρων
Γ. Υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και υλοποίηση δράσεων πολιτισμού
Δ. Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Γραφείου τύπου σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Ε. Για θέματα Υγείας και κοινωνικής μέριμνας και σε θέματα Αιμοδοσίας πολιτών και διαχείρησης της τράπεζας αίματος του Δήμου

Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Κινητό: 6973811080
Επικοινωνία: basilispad@gmail.com

 

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A. Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των υποδομών Υδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δίκτυα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, διατάξεις αυτοματισμού κ.λ.π.) και της Παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις ορίων
B. Για την Άδεια λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας
Γ. Για θέματα Εμπορίου και Λαϊκών αγορών
Δ. Για τη Συντήρηση και Βελτίωση Αγροτικής και Δασικής οδοποιϊας
Ε. Για τη συντήρηση και εποπτεία των Σχολικών κτιρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Α' βάθμια και Β' βάθμια Σχολικές Επιτροπές
ΣΤ. Για θέματα Πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά
Ζ. Για τη Βεβαίωση τελών Άρδευσης, Ύδρευσης και των τελών Παρεπιδημούντων
Η. Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων οδοποιϊας
Αντιπρόεδρος: Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Κινητό: 6974737436
Επικοινωνία: k.patoulias@yahoo.gr

 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α. Υπεύθυνη για τη Διαχείρηση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης, υλικά ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.), καθώς και την Εποπτεία και τη σωστή λειτουργία αποθήκης υλικών
Β. Για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Γ. Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά
Δ. Για θέματα Εκπαίδευσης και ΑΜΕΑ, της Μεταφοράς των μαθητών και της βέλτιστης Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών
Ε. Για τις Ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. κωνσταντίνο Πατουλιά
ΣΤ. Για την Κυκλοφορία και Στάθμευση των οχημάτων και διαχείρηση των χώρων στάθμευσης
Κινητό: 6972090373
Επικοινωνία: kanellouelen@hotmail.com

 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α. Υπεύθυνος της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητος, της αποκομιδής των απορριμάτων και των θεμάτων πρασίνου και περιβάλλοντος
Β. Για την εποπτεία και την ευταξία των παραλιών του Δήμου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Γ. Υπεύθυνος κάθε ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης οχημάτων και την προμήθεια καυσίμων όλων των οχημάτων του Δήμου
Δ. Για την καλή λειτουργία (κάλυψη αναγκών, συντήρηση κ.λ.π.) των επιβατικών οχημάτων, των οχημάτων και μηχανημάτων που εμπίμπτουν στις αρμοδιότητές του
Ε. Για θέματα Αθλητισμού, καθώς επίσης και την συντήρηση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων
ΣΤ. Για τη λειτουργία, συντήρηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών
Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Κινητό: 6944512844
Επικοινωνία: dhmostr@otenet.gr