Αναπτυξιακός Σύνδεσμος

Σκοπός του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας & Μεθάνων είναι:

 

1. Η καταγραφή, ιεράρχηση και η αξιολόγηση των αναγκαίων έργων τεχνικής υποδομής και ο προγραμματισμός τους.


2. Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής και συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.


3. Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή και συντήρηση των έργων.


4. Η συλλογή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων.


5. Η μέριμνα για την αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων.


6. Η αξιοποίηση και προβολή των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος.


7. Η μέριμνα για τη βελτίωση των οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιακών μέσων.

 

 

Πρόεδρος: Λίστας Κωνσταντίνος του Γεωργίου