Αναπλήρωση Δημάρχου και Αντιδημάρχων

 

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Μέλλου Μαρία.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούν: Της Αντιδημάρχου κα. Μέλλου Μαρία ο Αντιδήμαρχος κ. Σούχλας Σωτήριος. Του Αντιδημάρχου κ. Σούχλα Σωτηρίου ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασιάδης Γεώργιος. Της Αντιδημάρχου κ. Μάγειρας Πάλλη Αναστασίας ο Αντιδήμαρχος κ. Σούχλας Σωτηρίος. Του Αντιδημάρχου κ. Αναστασιάδη Γεώργιου η Αντιδήμαρχος κ. Μάγειρα Πάλλη Αναστασία. Του Αντιδημάρχου κ. Λεσιώτη Σπυρίδων οι Αντιδήμαρχοι έκαστος κατ’ αρμοδιότητα.