Αναπλήρωση Δημάρχου και Αντιδημάρχων

 

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σούχλα Σωτήριο.

 

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σούχλα Σωτηρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μάγειρα Πάλλη Αναστασία. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μάγειρα Πάλλη Αναστασίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σούχλα Στυλιανή. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σούχλα Στυλιανής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σούχλας Σωτήριος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεσιώτη Σπυρίδων όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούν οι Αντιδήμαρχοι έκαστος κατ' αρμοδιότητα.