Αναλύσεις πόσιμου νερού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

Το πόσιμο νερό αποτελεί ανά τους αιώνες πολύτιμο αγαθό. Στα σύγχρονα αστικά και οικιστικά κέντρα η διασφάλιση της ποιότητάς του είναι ένα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

 

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, σε συγκεντρώσεις τέτοιες που να επηρεάζουν αρνητικά, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, την ανθρώπινη υγεία. Για να είναι ασφαλές και ακίνδυνο, πρέπει να είναι διαυγές, χωρίς οσμή και γεύση.

 

Ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων, σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων, πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους καταλληλότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών ανταποκρίνονται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΙΚ 46399/1352/86 «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια οστρακοειδών».

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Νομοθεσία Διαπιστευμένων Εργαστηρίων

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001), τα αρμόδια εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού πρέπει να είναι Διαπιστευμένα και όχι Πιστοποιημένα (Νόμος 2741, ΦΕΚ 199/99). Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, ο δε αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση των εργαστηρίων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

 

Το Εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Τροιζηνίας Μεθάνων είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102).

 

Παρακολούθηση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων :

 

1. Δειγματοληψίες.
2. Αναλύσεις σύμφωνες με την ισχύουσα Νομοθεσία.
3. Επιτόπιος Υγειονομικός Έλεγχος των πηγών υδροληψίας, καθώς και των δικτύων διανομής σε όλο τους το μήκος, όπου είναι εφικτό.
4. Πόρισμα για την καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας ελέγχεται η ποιότητα του νερού για:

 

1. Άρδευση/ ενεργειακή χρήση (pH, σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία).
2. Ύδρευση/ Πόση ζώων (pH σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/ 2001).
3. Χρήση παράκτιων υδάτων (TOC, Δ.Ο., νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, ολικά κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης, εντερόκοκκοι).

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ