Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση, Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας– Μεθάνων»  (01/08/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 01-08-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου κ. Σπύρου Πολλάλη (κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής), για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση, Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας– Μεθάνων» (ΑΔΑ:Ρ7ΟΤΩΗΛ-ΓΗΚ).


Αντικείμενο, βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης 56/2020 του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά) καθώς και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, κρήνες) στην παιδική χαρά του οικισμού Δρυόπης.


Επιπρόσθετα, μέσω της προμήθειας αυτής, θα εξασφαλιστεί η πιστοποίηση της παιδικής χαράς και θα προστεθεί νέο φυτικό υλικό στον χώρο, όπως π.χ. δένδρα για τον κατάλληλο σκιασμό, καθώς και νέο αρδευτικό δίκτυο.


Η συνολική δαπάνη της προμήθειας με Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 74.400,00 €.


Φορείς Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

  • κατά 80% (ποσό 59.520,00 € της προϋπολογισθείσας δαπάνης), το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
  • κατά 20% (ποσό 14.880,00 € της προϋπολογισθείσας δαπάνης), ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, μέσω ίδιων πόρων.


Κριτήριο επιλογής αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για το σύνολο της προμήθειας, μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.


Κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι τα παιδιά και οι γονείς να απολαμβάνουν στιγμές σε σύγχρονες και καλαίσθητες παιδικές χαρές, που θα αποτελούν χώρους στάσης και εκτόνωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον.


Βελτιώνουμε διαρκώς τις υποδομές στις παιδικές χαρές και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε στον Δήμο μας όμορφους χώρους πολιτισμού και αναψυχής για όλη την οικογένεια.


Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και οι ελλείψεις τεράστιες!!!


Η αναβάθμιση, κατά το δυνατόν, των περισσοτέρων παιδικών χαρών και η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία τους,  αποτελεί αμετάθετο στόχο μας.


Συνεχίζουμε πιστοί στο όραμά μας, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, βασιζόμενοι στη δική σας στήριξη.