Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019  (28/11/2019)
231 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.