Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019  (05/11/2019)
302 ΚB    Από το 144ο-162o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.