Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019  (11/07/2019)
204 ΚB    Από το 87ο-91o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.