Προκηρύξεις
Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (22/02/2019)
Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να διαβάσετε για την Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων


Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να διαβάσετε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στo πλαίσιο της Πράξης "Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων"ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

Παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων από την Πέμπτη 28/02/2019 έως την Τρίτη 05/03/19 για τους υποψήφιους ωφελούμενους για συμμετοχή στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Η διάρκεια της δράσης θα είναι 36 μήνες και στόχος της είναι η υποστήριξη ομάδων της τοπικής κοινωνίας που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι είναι άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στην επικράτεια του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών), τα οποία βάσει καθορισμένων κριτηρίων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας κ.λπ.), καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για δικαιούχους / αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας (για δικαιούχους / αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για δικαιούχους / αιτούντες διεθνούς προστασίας).
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.
β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και, σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής, από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.
6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.
7. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (Τακτικούπολη, Δημοτικό Σχολείο,, τηλ. 22980-36029,mail: kp.troizmeth@gmail.com) από τις 25/02/2019 έως και τις 27/02/2019 (προθεσμία υποβολής αιτήσεων), ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00, προκειμένου να λάβουν πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.