Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019  (06/02/2019)
250 KB   Από το 13ο-21o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.