Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Μαϊου 2017  (15/06/2017)
237 KB   Από το 111ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.