Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Μαϊου 2017  (15/06/2017)
237 KB   Από το 110ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 111ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

518 KB   Από το 113ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 114ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 115ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 116ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 117ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 118ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 119ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.